Nacházíte se:    Domov seniorů Nová Paka  »  Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Nová Paka

Soubor veřejných informací o službě

Ústav sociálních služeb město Nová Paka (dále ÚSSM Nová Paka) je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Město Nová Paka. Provozuje dvě sociální služby – pobytové zařízení Domov pro seniory a terénní službu sociální péče - Pečovatelskou službu (PS). Obě služby jsou registrované dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příspěvku na péči, ve znění pozdějších předpisů.

 

Sídlo: Ústav sociálních služeb města Nové Paky

Svatojánská 494

Nová Paka, PSČ 509 01

IČO: 601 17 150

Ředitel zařízení ÚSSM Nová Paka: Ing. Vladimír Šimek, tel: 493 771 215, tel.: 605 980 631

Email: simek@ussnovapaka.cz

Adresa sociální služby: Pečovatelská služba Nová Paka (PS), Jiráskova 1830, Nová Paka, PSČ 509 01

IČ služby: 309 59 40

 

Vedoucí/Sociální pracovnice PS: Bc. Skořepová Zdeňka, tel: 608 764 502

Email: skorepova@ussnovapaka.cz

 

Koordinátor PS: p. Nálevková Ludmila, tel.: 770 189 345

Email: nalevkova@ussnovapaka.cz

I. Poslání PS:

Posláním zařízení je poskytnout našim klientům takovou podporu, která jim umožní s naší pomocí zachovat v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života v jejich přirozeném domácím prostředí. Je určena občanům, kteří nejsou schopni pro svůj nepříznivý zdravotní stav si sami obstarat potřebnou péči, a nikdo jiný jim tuto péči nemůže poskytnout.

II. Cíle služby:

- poskytnout našim klientům podporu v tom, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném

domácím prostředí

- zajistit našim klientům spokojenost se službami, které poskytujeme

III. Cílová skupina

- Senioři

- Osoby se zdravotním postižením

Cílovou skupinou jsou občané, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Dále pro rodiny, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí, nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti

III.  Principy:

- individuální přístup ke klientům

- dodržování standardů při poskytovaných služeb

- týmová práce při plnění úkolů

- právo na přiměřené riziko

- zajišťování služby odborně připraveným týmem

- respektování přání klienta

Sociální služby poskytujeme dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.505/2006 Sb., v platném znění. Základní činnosti se zajišťují v rozsahu úkonů, které stanoví Sazebník úkonů schválený Radou Města Nové Paky. Při poskytování služeb se řídíme standardy kvality sociálních služeb, metodickými pokyny a schválenými provozními řády v našem zařízení.

Komu je pečovatelská služba poskytována:

Občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a sami si nejsou schopni obstarat potřebnou péči.

Kde je pečovatelská služba poskytována:

Pečovatelskou službu poskytujeme občanům v jejich domácnostech v terénu

–        v Nové Pace, a jejich spádových obcích

–        ve Staré Pace, a jejich spádových obcích

-        v Domě s pečovatelskou službou v Jiráskově ulici čp. 1830 v Nové Pace

-        ve středisku osobní hygieny (v DPS)

-        v prádelně PS (v DPS)

Byty v Domě s pečovatelskou službou jsou nájemní byty Města Nová Paka, byty tzv. zvláštního určení. Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou se podávají na Městském úřadě v Nové Pace -  sociální odbor, tel.: 493 760 158, 493 760 155.

Časová dostupnost:

Služby PS jsou poskytovány dle nasmlouvaných úkonů v domácnostech klientů v terénu a v bytech v DPS.

-          v pracovní dny od 7,00 – 19,00 hod.

-          o sobotách, nedělích od 8,00 – 19,00 hod.

-          o státních svátcích od 10,00 – 14,00 hod.

Četnost a doba poskytování služby je sjednána individuálně dle aktuální potřeby klienta s přihlédnutím na možnosti poskytovatele a je stanovena ve smlouvě o poskytování PS, v individuálním plánu klienta.

Personální zajištění služby:

Pečovatelskou službu zajišťuje v terénu i v Domě s pečovatelskou službou 7 pečovatelek (pracovnic přímé péče), 1 koordinátorka provozu (pracovnice přímé péče) a vedoucí/sociální pracovnice PS na plné úvazky. Kapacita zařízení je 130 uživatelů denně.

Jak lze o službu zažádat a jak nás kontaktovat?

Osobně: v kanceláři vedoucí/sociální pracovnice na adrese:  Jiráskova 1830, Nová Paka, PSČ 509 01

Telefonicky: 608 764 502, Bc. Skořepová Zdeňka – sociální pracovnice

Písemně: na adresu kanceláře sociální pracovnice viz výše, popř. adresu ÚSSM Nová Paka

Elektronicky: skorepova@ussnovapaka.cz

Žádost je k dispozici i na internetových stránkách: http://www.ussnovapaka.cz/cs/pecovatelska-sluzba/ (na konci textu, v dolní odkazu).

Zájemce o službu obdrží základní informace o pečovatelské službě již při prvním kontaktu se sociální pracovnicí. Pokud zájem o službu trvá, sociální pracovnice dohodne se zájemcem o službu termín návštěvy v domácnosti, proběhne tzv. sociální šetření. Při šetření sociální pracovnice rozhovorem se zájemcem o službu zjišťuje jeho nepříznivou sociální situaci, zjišťuje jeho požadavky, představy a cíle, které by bylo možné realizovat prostřednictvím poskytování pečovatelské služby. Dle situace a potřeby je zájemci poskytnuto základní sociální poradenství. Výsledkem je písemný záznam z jednání se zájemcem o službu, ze sociálního šetření. Zároveň jsou předány potřebné informace o poskytované službě, Sazebník úkonů za poskytované služby, včetně aktuální ceny oběda. Pokud se obě strany domluví na rozsahu poskytovaných služeb a na jednotlivých úkonech, je možné uzavřít „Smlouvu o poskytování služby“.

Úhrada za poskytované služby:

Klientům jsou platby za poskytnuté úkony popř. obědy účtovány dle platného Sazebníku úkonů vždy za uplynulý kalendářní měsíc, nejdéle do 15. dne v měsíci. Úhradu je nutno provést nejpozději do 20. dne v měsíci. Forma úhrady je sjednána v hotovosti formou stvrzenky nebo platbou na účet poskytovatele.

Důvody pro odmítnutí služby:

- osoba nespadá do naší cílové skupiny

- osoba žádá o službu, kterou naše zařízení neposkytuje

- osoba nemá trvalé bydliště v mikroregionu „Novopacko“

- neposkytnutí služby z důvodů překročení kapacity

Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady:

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí

b) účastníkům odboje

c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění 47/1991 Sb. zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců

d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. l zákona č. 87/1991 Sb. ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb. Nebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců

e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) ž d) starším 70 let

Informace o poskytování

S níže uvedenými pravidly jsou seznámeni všichni pracovníci Pečovatelské služby Nová Paka a při poskytování služeb se jimi řídí. Zároveň jsou předána všem klientům Pečovatelské služby již ve fázi jednání se zájemcem o službu. Klient se podpisem Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby zavazuje k dodržování svých povinností vyplývajících z těchto vnitřních pravidel, které mu byly před podpisem smlouvy předány.

Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba je součástí Ústavu sociálních služeb města Nové Paky, jejímž zřizovatelem je město Nová Paka. Služby jsou poskytovány dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a platné vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.

Rozsah a forma pomoci prostřednictvím sociální služby zachovává lidskou důstojnost a vychází z individuálních potřeb klienta. Pomoc musí působit aktivně, služba je směřována k zachovávání a podpoře samostatnosti uživatele služby, se snahou co nejdéle zachovat dosavadní způsob života. Službu poskytujeme v žádoucí kvalitě tak, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv a důstojnosti člověka, s využitím dalších zdrojů veřejných, zdravotních, materiální pomoci, včetně možné pomoci vlastních zdrojů - rodiny nebo přátel. Služba nikdy nesmí působit proti zachovávání soběstačnosti, při výkonu péče proto zapojujeme klienta a pracujeme s jeho spoluúčastí.

Základní činnosti prováděné pečovatelskou službou jsou definovány zákonem, poskytují se ve vymezeném čase v domácnostech klientů, zajišťují se v rozsahu úkonů, které stanoví sazebník úkonů schválený Radou města Nové Paky.

Vnitřní pravidla – poskytovatele služby:

1) Pečovatelská služba (dále jen PS) se při poskytování služeb svým klientům řídí standardy kvality sociálních služeb, metodickými pokyny a schválenými provozními řády v našem zařízení.

2) Sjednané služby jsou klientům poskytovány v pracovních dnech Po - Pá v době od 7,00 – 19,00 hod., o sobotách, nedělích od 8,00 – 19,00 hod., o státních svátcích od 10,00 – 14,00 hod. Službu poskytujeme na území mikroregionu „Novopacka“ (Nová Paka, Stará Paka a jejich spádových obcích).

3) Rozsah služeb, jejich četnost a doba poskytování služby je sjednána individuálně dle aktuální potřeby klienta s přihlédnutím na možnosti poskytovatele a je stanovena ve smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby. Vše je upřesněno v individuálním plánu klienta. Smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, většinou při změnách rozsahu péče. Smlouva stanoví uživateli povinnost úhrady za poskytnutou službu a její splatnost (1x měsíčně je prováděno vyúčtování, a to za skutečný čas, který je nezbytný k zajištění služby), dále upravuje vzájemné vztahy při poskytování pečovatelské služby (označení smluvních stran, rozsah a druh sociální služby, místo a čas poskytované služby, výše úhrady, ujednání o dodržování vnitřních pravidel, výpovědní lhůty a důvody, dobu platnosti smlouvy).

4) Obědy pro klienty PS se vaří v kuchyni ÚSSM Nová Paka, která je součástí Domova pro seniory Nová Paka. Obědy se rozvážejí v časovém rozmezí od 11,30 do 14,30 hodin. Změnu v případě odebírání obědů (odhlášení oběda) je nutné nahlásit 2 dny předem. Peníze za odebrané obědy se platí vždy v rámci vyúčtování úkonů za poskytnuté služby za uplynulý měsíc (zpětně). Cena oběda je stanovena předem, pokud se změní cena oběda, uživatelé jsou o této skutečnosti informováni vždy s dostatečným předstihem.

5) Úhrada za poskytované služby je účtována klientům vždy za uplynulý měsíc dle denního záznamu – výkazu úkonů (dle sazebníku úhrad schváleného Radou města Nové Paky). Pečovatelská služba zajišťuje uživatelům základní úkony vyjmenované v § 40 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a upřesněné v § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Kromě základních úkonů poskytuje pečovatelská služba další fakultativní (doplňkové) úkony. Úhrada za poskytování jednotlivých úkonů je uvedena jako hodinová sazba (částka), sazba za poskytnutý úkon nebo za 1 kg suchého a vyžehleného prádla. Hodinová částka je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Dohled nad klientem v domácnosti, jednoduché ošetřovatelské úkony - dohledy nad užitím léků, aplikace mastí a pomoc při nácviku chůze patří mezi fakultativní (doplňkové) služby. Lze je poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem základních poskytovaných úkonů (nikoliv jako jediný požadovaný úkon) a v případě, kdy to umožňuje provoz organizace.

6) Poskytovatel je oprávněn v rozsahu nezbytném pro poskytování kvalitních a bezpečných služeb v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpracovávat osobní údaje klienta a bezpečně je uchovávat.

7) Poskytovatel je povinen jednat vůči klientovi při poskytování úkonů PS čestně a poctivě, dodržovat právní, etické a společenské normy, nedopouštět se jakéhokoliv jednání, jež by svými důsledky znamenalo diskriminaci klienta.

8) Poskytovatel je povinen vyřizovat dle Pravidel pro podávání a vyřizování stížností stížnost uživatele proti kvalitě a způsobu poskytovaných služeb.

9) Poskytovatel zabezpečí poskytování PS odborně způsobilým personálem.

10) Poskytovatel může odmítnout poskytování sociální služby pokud:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou klient žádá

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou klient žádá

c) zdravotní stav osoby, která o poskytnutí sociální služby žádá, vyžaduje nepřetržitou péči

d) prostředí, ve kterém klient žije a kde by měla být služba poskytována, ohrožuje život a zdraví

personálu, který by měl služby poskytovat (výskyt infekční choroby, výskyt hlodavců, špatné

hygienické podmínky apod.)

Vnitřní pravidla - klient:

l) Klient je povinen poskytnout pověřenému pracovníkovi veškeré údaje potřebné

k objektivnímu posouzení žádosti o zavedení pečovatelské služby.

2) Klient je povinen nahlásit každou změnu podstatnou pro poskytování pečovatelské služby - pobyt v nemocnici, u příbuzných, závažné skutečnosti týkající se infekčního onemocnění, popř. karantény např. v souvislosti s onemocněním Covid 19 atd. Tuto informaci neprodleně nahlásí PS osobně, telefonicky nebo ji ohlásí pečovatelce.

3) Klient poskytne pečovatelce veškeré potřebné prostředky nutné k provedení sjednaného úkonu v místě bydliště (např. hygienické potřeby, ručník, žínky, masti k aplikaci na kůži, poskytnutí úklidových prostředků, vysavače atd.).

4) Klient bere na vědomí, že sjednané služby se týkají pouze jeho osoby a obytných místností, které prokazatelně obývá, a nebudou poskytovány druhé osobě.

5) Klient si je vědom, že může podat stížnost na kvalitu poskytované služby.

6) Klient si je vědom, že v případě potřeby může žádat o úpravu smlouvy – např. rozšíření o další úkony.

7) Klient je povinen se chovat k pracovníkům PS slušně, nesmí se chovat hrubě a agresivně.

8) Klient může službu ukončit kdykoliv, na vlastní žádost, ústně nebo písemně, bez udání důvodu.

9) Klient v době vykonávaní sjednaného úkonu zabezpečí přístupovou cestu k domu a drobná domácí zvířata tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost pracovníka provádějícího sjednaný úkon. Pečovatelky zajišťují sjednané úkony vždy v přítomnosti osoby v jeho domácnosti (běžný úklid domácnosti).

10) Klient je povinen platit za sjednané služby dle platného sazebníku, včas, dle sjednaného způsobu úhrady vždy nejdéle do 20. dne v měsíci.

 

Sazebník úkonů Pečovatelská služba Nová Paka

Sociální služby poskytujeme dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.505/2006 Sb., v platném znění.

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                     130Kč/hod

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek         130Kč/hod

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu                   130Kč/hod

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                        130Kč/hod

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- pomoc při úkonech osobní hygieny                                              130Kč/hod

- pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                       130Kč/hod

- pomoc při použití WC                                                                 130Kč/hod

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- dovoz oběda Město Nová Paka                                                     30Kč/úkon

- dovoz oběda Obec Stará Paka                                                      21Kč/úkon

- donáška oběda DPS Nová Paka                                                    11Kč/úkon

- pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití            130Kč/hod

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

- běžný úklid a údržba domácnosti                                                  130Kč/hod

- pomoc při zajištění velkého úklidu, např. sezonní úklid                   130Kč/hod

- donáška vody                                                                              130Kč/hod

- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva                        130Kč/hod

- běžné nákupy a pochůzky                                                             130Kč/hod

- velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného       130Kč/hod

vybavení domácnosti,

- praní a žehlení ložního a osobního prádla                                         70Kč/kg

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- doprovázení dospělých k lékaři,                                                     130Kč/hod

na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby

a doprovázení zpět

Fakultativní činnosti:

- dohled nad klientem v jeho domácnosti                                          130 Kč/hod

- jednoduché ošetřovatelské úkony – dohled nad užitím léků,

aplikace mastí                                                                                130 Kč/hod

- aktivizační činnosti – pomoc při nácviku chůze                                130 Kč/hod

Pozn.: úklidové práce se provádí v prostorách, které klient prokazatelně obývá /jinak je předáván kontakt na úklidovou firmu/.

V případě, že budou u uživatele provádět úklidové práce současně dvě pečovatelky, zaplatí uživatel za práci obou pečovatelek. U osobní hygieny u klienta zaplatí uživatel za práci pouze jedné pečovatelky.

Schváleno Radou města Nová Paka na 40. schůzi, bod 2. ze dne: 10. 2. 2020

Úhrada za poskytované služby je účtována klientům vždy za uplynulý měsíc dle denního záznamu – výkazu úkonů (dle sazebníku úhrad schváleného Radou města Nové Paky). Pečovatelská služba zajišťuje uživatelům základní úkony vyjmenované v § 40 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a upřesněné v § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Kromě základních úkonů poskytuje pečovatelská služba další fakultativní (doplňkové) úkony. Úhrada za poskytování jednotlivých úkonů je uvedena jako hodinová sazba (částka), sazba za poskytnutý úkon nebo za 1 kg suchého a vyžehleného prádla. Hodinová částka je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Dohled nad klientem v domácnosti, jednoduché ošetřovatelské úkony - dohledy nad užitím léků, aplikace mastí a pomoc při nácviku chůze patří mezi fakultativní (doplňkové) služby. Lze je poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem základních poskytovaných úkonů (nikoliv jako jediný požadovaný úkon) a v případě, kdy to umožňuje provoz organizace.

Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti uvedené v § 40 odst. 2 písm. c) poskytuje bez úhrady dle § 75 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí

b) účastníkům odboje

c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb, nebo u nichž bylo odsuzující rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění 47/1991 Sb. zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců

d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. l zákona č. 87/1991 Sb. ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb. Nebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců,

e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) ž d) starším 70 let

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ÚKONŮ

Tel.:+420 608 764 502, e- mail: skorepova@ussnovapaka.cz Identifikátor služby: 309 59 40

Rozsah služeb a jednotlivých úkonů je sjednán s klientem individuálně, dle jeho potřeb, dle provozních možností poskytovatele služby, a je uveden v individuálním plánu klienta.

Základní úkony:

1. Pomoc a podpora při podávání jídla

Úkon zahrnuje podání již připraveného pokrmu nebo úpravu již hotového jídla přímo do úst – krmení klienta, nakrájení stravy na sousta, dochucení jídla podle přání klienta, krájení chleba, slazení čaje apod. Příprava a podání pití na stůl, k lůžku, podání teplých a studených nápojů, případná přímá pomoc při napití z hrnku, brčkem, savkou. Klientům doporučujeme, aby dodržovali pitný režim. Kontrola a připomenutí při zachování stravovacího režimu, pitného režimu. Čas úkonu je počítán včetně času přípravy prostředí a klienta k úkonu krmení.

2. Pomoc při oblékání a svlékání

Úkon zahrnuje nachystání vhodného oblečení, pomoc (dopomoc) při oblékání a svlékání oděvu, zapínání a rozepínání knoflíčků, háčků a zipů, úprava oděvů. Obouvání a zavazování obuvi, úklid oblečení, pomoc a podporu při aplikaci speciálních pomůcek (nasazování a upínání protéz, ortéz, kýlních pásů, kompresních punčoch apod.). Případná pomoc s výběrem oděvů ze skříně vč. speciálních pomůcek, výměna plen – inkontinentních pomůcek. Úkon je často spojen s úkonem pomoc při osobní hygieně. V případě, že je klient osobou s těžkým fyzickým postižením a vysokou mírou závislosti na druhé osobě, popř. ležící, provádějí úkon dvě pracovnice/ci, účtován je čas pouze jedné pečovatelky/le.

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu

Úkon zahrnuje pomoc a podporu klientovi s fyzickým nebo mentálním postižením při chůzi, samostatném pohybu, oporu při přesunu, pomoc při nalezení cíle, popisování trasy chůze, upozornění na překážky, navigace, slovní pokyn, povzbuzení. Podpora při zhoršené pohyblivosti klienta, kdy klient používá různé kompenzační pomůcky, průběžná komunikace s klientem, motivace. Při osobní hygieně v případě, že je klient osobou s těžkým fyzickým postižením a vysokou mírou závislosti na druhé osobě, popř. ležící, provádějí úkon dvě pracovnice/ci, účtován je čas pouze jedné pečovatelky/le. V ostatních případech, pokud je s ohledem na zdravotní postižení pomoc při přesunu dvou pečovatelek/lů, je účtován čas obou pracovnic/ků.

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Úkon zahrnuje u klienta s omezenou pohyblivostí – pomoc při přistavení vozíku, přidržení při přesedání na vozík, pomoc při přesun klienta z lůžka na vozík a zpět, fyzický úkon při přesunu klienta je prováděn s pomocí jedné či dvou pečovatelek. Jde o manipulaci s uživatelem na lůžku – pomoc s posazením, spuštění dolních končetin z lůžka, dopomoc do stoje a posazení – pomoc s přesunem na vozík. Úkon se provádí v domácím prostředí klienta, nebo v SOH při přesunu z vozíku na koupací stoličku ev. přesun do vany. U osoby s těžkým fyzickým postižením je úkon poskytován pouze za pomocí zvedacího systému (pokud má klient domácnost vybavenou zvedacím systémem). Úkon zahrnuje i polohování klienta s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby na polohovacím lůžku. Takovým klientům doporučujeme polohovací lůžko s možností polohování, vybavené hrazdičkou, přístupné z obou stran. Při osobní hygieně v případě, že je klient osobou s těžkým fyzickým postižením a vysokou mírou závislosti na druhé osobě, popř. ležící, provádějí úkon dvě pracovnice/ci, účtován je čas pouze jedné pečovatelky/le. V ostatních případech, pokud je s ohledem na zdravotní postižení nutná pomoc při přesunu dvou pečovatelek/lů, je účtován čas obou pracovnic/ků.

5. Pomoc při úkonech osobní hygieny

Úkon zahrnuje pomoc a podporu při celkovém nebo částečném omytí klienta, péči o kůži a výměnu pomůcek při inkontinenci, pomoc při ranní nebo večerní hygieně u umyvadla, dohled nad péčí o dutinu ústní – slovní pokyn, motivace k úkonu, vypláchnutí úst ústní vodou, slovní pokyn, připomenutí nasazení zubní protézy. Samotné koupání – omytí těla ve sprchovém koutě na sprchové stoličce, za pomoci zvedacího systému popř. sedačky ve vaně. Úkon je poskytován v domácnosti klienta nebo ve středisku osobní hygieny (SOH) v Domě s pečovatelskou služnou (DPS) – koupání ve vaně za pomoci zvedacího systému nebo v bezbariérovém sprchovém koutě na sprchové židli. Teplota vody je vyjednávána s klientem individuálně. Klient má vlastní hygienické prostředky, které mu vyhovují (doporučujeme mýdlo, sprchový gel, 2 žínky, 2 ručníky). Při poskytování hygienických úkonů pečovatelka použije ochranné pracovní pomůcky (rukavice, zástěry, pláště apod.). Po celou dobu koupele je přítomna v koupelně, aby mohla klientovi okamžitě pomoci v případě uklouznutí nebo jiné nehody. Úkon zahrnuje přípravu prostředí koupelny/sprchového koutu před a po vykoupání - napouštění vany, podporu klienta při vstupu a výstupu do/z vany či sprchového koutu, pomoc při omytí klienta, opláchnutí a osušení klienta ručníkem, osuškou, vypouštění vany, opláchnutí vany, sprchového koutu po koupání. Prostředky na mytí těla popř. vlasů si klient dodává své vlastní. Klientovi je umožněno, v případě potřeby a dle provozních podmínek služby, dovoz vozidlem PS do SOH, nebo doprovod pečovatelkou do SOH. V případě, že je klient s vysokou mírou závislosti na druhé osobě, popř. upoutaný na lůžko, je prováděno omytí těla na lůžku žínkou, za pomoci přenosného umyvadla. Pokud úkon provádějí dvě pracovnice/ci, účtován je čas pouze jedné pečovatelky/le.

6. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Úkon je spojen většinou s úkonem pomoc při osobní hygieně, zahrnuje omytí vlasů šampónem, úpravu vlasů hřebenem, dle přání použití kondicionéru, vysušení vlasů za použití hřebenu a fénu klienta (v SOH fénu pečovatelské služby), omytí nehtů na nohou, na rukou. Pečovatelka může odmítnout použít klientův vysoušeč vlasů - fén, pokud by byl zjevně poškozený popř. byl v technickém stavu, který by zjevně ohrožoval zdraví a život klienta i samotné pečovatelky. Samotné stříhání nehtů na rukou a nohou neprovádíme, v případě zájmu předáváme klientům kontakty na pedikérské komerční služby, popř. po dohodě s klientem zajistíme přímo návštěvu pedikérky v domácnosti klienta.

7. Pomoc při použití WC

Úkon zahrnuje pomoc/dopomoc při svléknutím oblečení a spodního prádla, odstranění pleny nebo plenkových kalhot, přidržení klienta při usedání na kloset, WC křeslo, ošetření po vykonané potřebě, pomoc při vstávání, vložení pleny nebo nasazení plenkových kalhotek, oblečení a prádla. Při použití hygienického křesla dle přání klienta, jeho vynesení, omytí a dezinfekce nádoby. Úkon je prováděn vždy s ochrannými rukavicemi. V případě, že je klient osobou s těžkým fyzickým postižením a vysokou mírou závislosti na druhé osobě, a potřebuje pomoc dvou pečovatelek/lů, účtován je čas dvou pečovatelek/lů.

8. Donáška a dovoz jídla

Naše organizace zajišťuje pro klienty obědy prostřednictvím vlastní kuchyně Ústavu sociálních služeb Města Nová Paka (ÚSSM), která sídlí v budově Domova pro seniory. V pracovních dnech je obvykle možné výběr ze dvou druhů jídla. Strava zahrnuje polévku, hlavní jídlo, případně oblohu. Jednotlivé porce oběda jsou přepravovány klientům v tzv. termonádobách (každému klientovi jsou zdarma zapůjčeny 2 ks), které jsou v majetku ÚSSM. Distribuce v těchto termonádobách zaručuje po dobu rozvozu zachování odpovídající teploty jídla. Úkon zahrnuje dovoz oběda do domácnosti klientů v obci Nová Paka a okolí, Stará Paka a okolí, donášku oběda v Domě s pečovatelskou službou. Obědy jsou dodávány denně vč. sobot, nedělí a svátků, dle smlouvy a provozních možností poskytovatele služby. Obvykle v pondělí je předán klientům jídelní lístek na následující týden společně s dovozem/s donáškou oběda na daný den, ve středu službu konající pečovatelka při rozvážce obědů vybírá u klientů konkrétní druh jídla na následující kalendářní týden. Pokud klient v tento den nemá objednaný oběd, je nutné, aby nejpozději ve středu sám telefonicky kontaktoval koordinátorku služby a objednal si obědy na následující kalendářní týden. Ve středu v odpoledních hodinách probíhá kompletace objednávky obědů všech klientů PS na následující kalendářní týden. Každou změnu v čerpání obědů je nutné nahlásit 24 hodin – 2 dny předem na telefonní číslo koordinátorky služby – odhlášení obědů z jakýchkoliv důvodu. Peníze za odebrané obědy včetně dovážky se platí po uplynutí kalendářního měsíce při vyúčtování za odebrané služby PS. Obědy se rozváží v rozmezí 11,30 – 14,30 hodin. Pečovatelská služba neodpovídá za kvalitu stravy.

9. Pomoc při přípravě jídla a pití

Úkon zahrnuje ohřátí stravy na sporáku nebo v mikrovlnné troubě, nakrájení stravy na sousta, na kousky, dochucení dle přání klienta, vyndání jídla z lednice, z obalů, příprava surovin na talíř a podání na stůl, k lůžku, uložení potravin zpět do lednice, do spíže, nakrájení chleba, pečiva, uvaření čaje, kávy, nalití do termonádoby, konvice atd. Podání a naservírování jídla na talíři ke stolu, k lůžku. Většinou se jedná o pomoc při přípravě snídaně, večeře, svačiny.

10. Příprava a podání jídla a pití

Většinou se jedná o podání již hotového jídla, obvykle v poledne při rozvážce nebo donášce oběda, pomoc s otevřením jídlonosiče, naservírování jídla na talíři a podání ke stolu, k lůžku, popř. nakrájení jídla na sousta, připravení příboru, podání tekutin, slovní pokyn, motivace k započetí konzumace jídla, připomenutí pitného režimu.

11. Běžný úklid a údržba domácnosti:

Úklid domácnosti se poskytuje pouze v prostorách, které klient prokazatelně obývá a užívá (obvykle jedna místnost a WC, koupelna). Jedná se o běžný úklid, obvykle o poklizení věcí, ustlání postele, popř. povlékání lůžkovin, větrání, setření stolu, kuchyňské linky, omytí nádobí (často i ve spojení s úkonem pomoc s přípravou jídla), setření podlahy, zametání, popř. vyluxování koberce, setření prachu, likvidace odpadků, mytí koupelny, umyvadla, vany, WC (často i ve spojení s úkonem osobní hygieny), likvidace prošlých a zkažených potravin po dohodě s klientem, popř. zalévání květin. Pečovatelská služba provádí běžné úklidy v domácnostech klientů dle jejich požadavků, četnost a rozsah úklidu je individuálně vyjednán s klientem s přihlédnutím na provozní možnosti poskytovatele. Úkon zahrnuje základní péči o domácí spotřebiče: umytí sporáku, mikrovlnné trouby, varné konvice, pračky, popř. výměna sáčků ve vysavači. Pečovatelky nejsou oprávněny provádět jakékoli jiné odborné zásahy do spotřebičů a jejich opravy. Na případné závady, které zjistí, upozorní klienta. V případě, že se jedná o závažnou závadu s možností ohrožení zdraví či života, je klient na vše upozorněn, úkon se neprovádí do doby odstranění závady. Pokud úkon provádějí dvě pečovatelky, je účtován čas obou pracovnic.

Pomůcky k úklidu si klient dodává sám – dezinfekční prostředky, saponáty, kbelíky, smeták, hadry na podlahu, příp. mopy, funkční vysavač atd. Úklidy se provádějí vždy za přítomnosti klienta a jedná se o běžný úklid bytu klienta (který on obývá a využívá) jako např. setření podlahy, luxování, úklid sociálního zařízení, setření prachu apod. Čištění koberců, omytí lustrů, úklidy po malování, po stavebních pracích, úklid prostor, které klient prokazatelně neobývá a neužívá, provádějí komerční úklidové firmy. V případě zájmu předáváme kontakty, příp. pomůžeme se zprostředkováním úklidu komerční službou.

12. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

Úkon zahrnuje pouze sezonní velký úklid v místnostech, které klient prokazatelně obývá a užívá, a které nejsou prováděny při běžných úklidech, např. omytí a leštění nábytku a dveří, omytí dekorativních předmětů, úklid ve skříních, osprchování květin, úklid kuchyňské linky, „odledování“ lednice, omytí obkladů v kuchyni a na sociálních zařízeních, sundání a věšení záclon a závěsů. Mytí oken se provádí pouze v DPS Nová Paka. V domácnostech klientů v terénu jsou domlouvány úklidové firmy. V případě úklidu po malířích a stavebních prací jsou klientovi předány kontakty na komerční úklidové služby. Služba se poskytuje dle možností poskytovatele a vždy po předchozí domluvě a sjednání termínu. Mycí prostředky a prostředky nezbytné k úklidu si dodává klient sám. Pokud úkon provádějí dvě pečovatelky, je účtován čas obou pracovnic.

13. Donáška vody

Tento úkon je poskytován pouze v případě náhradního zásobování vodou z důvodu havárie dodávky vody. Používají se výhradně čisté nádoby o takovém obsahu, aby zátěž nepřekročila 15 kg (s dostupností zdroje do 200 m) a 10 kg. Klientovi je doneseno jen nezbytné množství vody pro pokrytí jeho potřeb vaření, pití.

14. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

Úkon zahrnuje donášku uhlí a dříví do bytu klienta, zatopení v kamnech, příp. vynesení popela, nikoli skládání uhlí a sekání dříví. Před topením v kamnech musí být pečovatel/ka důkladně seznámen/na s jejich obsluhou a s jejich stavem. Údržbou topných zařízení se rozumí základní očištění povrchu, vymetení a vynesení popela.

15. Běžné nákupy a pochůzky

Nákup potravin a hygienických prostředků zajišťujeme v nejbližší prodejně. Obvykle se jedná o prodejny na náměstí, buď obchod Anton - koloniál (potraviny, smíšené zboží) nebo obchod Jednota SD (obchod s potravinami), popř. obchod Jednota SD COOP – supermarket na sídlišti v Nové Pace.

Běžné nákupy: Nákupy i pochůzky se provádějí vždy pouze pro klienta, který má s poskytovatelem uzavřenou platnou smlouvu. Úkon zahrnuje sepsání nákupu u klienta v jeho domácnosti, popř. převzetí seznamu nákupu, zkonzultování sortimentu, převzetí finanční zálohy, cestu do nejbližší prodejny, provedení nákupu, zaplacení zboží. Cestu zpět k uživateli, předání nákupu v domácnosti, informace a vysvětlení o nákupu, o nedodaném sortimentu, vyúčtování nákupu. Běžné nákupy provádíme maximálně do hmotnosti 5 kg.  Pečovatelka se snaží dle provozních možností poskytovatele respektovat přání klienta. Čas účtovaný klientovi je započítáván již od převzetí soupisu nákupu v domácnosti a ukončen předáním nákupu a jeho vyúčtováním.

Pochůzky: Úkon zahrnuje platby na poště, vyzvednutí receptu u lékaře, vyzvednutí léků v lékárně, vyřizování klientových záležitostí na úřadech, na poště, vyzvednutí formulářů apod. Při pochůzkách, u kterých dochází k manipulaci s penězi klienta (platby na poště, vyzvedávání léků za úhradu v lékárně atd.) se postupuje obdobně jako u nákupů (viz níže). V případě, že během jedné pochůzky jsou vyřizovány záležitosti více klientů, je každému úkon účtován, jako by byl prováděn jednotlivě. Pochůzku nutno domluvit minimálně den předem, pouze akutní donáška léků se zajišťuje bez prodlení.

16. Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

Jedná se o velký nákup, max. do hmotnosti 10 kg, dle individuální potřeby, nutné sjednat 2 dny dopředu. Velké nákupy provádíme pouze v obci Nová Paka a Stará Paka, maximálně 2 x měsíčně, dle provozních podmínek poskytovatele.

17. Praní a žehlení osobního a ložního prádla:

Služba se provádí v pracovní dny, v pracovní době od 7,00 – 19,00 hod. Prádelna je vybavena průmyslovými pračkami a sušičkami. Prádlo se pere v pračce vždy jednomu klientovi samostatně, proto není nutné prádlo označovat jménem klienta. Do ceny (cena za 1 kg prádla) se započítává prací prášek, škrob a žehlení, roztřídění prádla, praní podle doporučených teplot, usušení prádla, vyžehlení, složení a předání uživateli. Pečovatelky přivezou po vyprání čisté prádlo zpět klientovi, obvykle se proto k tomuto úkonu sjednává úkon pochůzka (běžné nákupy a pochůzky).

18. Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci apod. a zpět:

Jedná se o doprovázení klienta do zaměstnání, do ordinace lékaře, do SOH, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. Požadavek na převoz je nutné hlásit minimálně 3 dny předem. Vše je řešeno individuálně s klientem, dle provozních podmínek služby. PS nemá upravená osobní auta pro převoz osob s těžkým fyzickým postižením (převozy osob na vozíku, osoby s těžkou nebo úplnou mírou závislosti na druhé osobě.). Vzhledem k množství poptávek klientů na převozy do ambulancí lékařů nejsme schopni zajistit a vyhovět všem klientům, proto jim doporučujeme, aby při návštěvách lékaře využívali přednostně služeb k tomu určených, přepravu pacientů - převozy sanitou, které jsou často hrazeny ze zdravotního pojištění. Pokud klient žádá převozy autem pro jiné účely (převozy na rekreační objekty, návštěvu známých, atd.) tuto službu odmítáme a předáváme kontakty na komerční služby - Taxi služby, případně kontakt na sociální služby, které jako své fakultativní (doplňkové) služby zajišťují právě dopravu/přepravu osob se zdravotním postižením. Pečovatelská služba Nová Paka přepravu/dopravu osob neprovozuje.

Pečovatelská služba zabezpečuje tento úkon pouze v mikroregionu „Novopacko“ tzn. Nová Paka a okolí, Stará Paka a okolí. Klient si nejpozději tři dny dopředu sjedná s pečovatelkami den, čas a cíl, kam bude klient doprovod požadovat. Pečovatelky se dostaví na určené místo, dle potřeby pomohou klientovi s oblékáním, doprovodí ho do služebního vozidla. Na místě dovozu pomáhá klientovi s vystupováním z vozidla, doprovodí ho a domluví se, kdy bude klient požadovat dopravu zpět domů. V případě, že klient potřebuje asistenci pečovatelky, zůstává s ním. Úkon neprovádíme v době rozvážky obědů 10,00 – 13,00 hod. Vše je řešeno individuálně, dle provozních podmínek poskytovatele.

Fakultativní (doplňkové) úkony:

Fakultativní úkony tj. dohled nad klientem v domácnosti, jednoduché ošetřovatelské úkony, dohled nad užitím léků, aplikace masti a aktivizační činnosti, jsou tzv. doplňkové činnosti. Poskytovatel nabízí tyto služby svým klientům jako úkony nad rámec svých základních činností (úkonů) v případě, kdy to umožňuje provoz služby. Není proto možné nasmlouvat si pouze jeden fakultativní úkon.

1. Dohled nad klientem v jeho domácnosti

Jedná se o dohled pečovatelky v domácnosti klienta, z důvodu kontroly a bezpečnosti uživatele služby, že je vše v pořádku. Obvykle je spojen s úkonem dohled nad užitím léků, popř. s dalšími základními úkony při návštěvách v domácnosti. Pokud nastává problém, pečovatelka okamžitě telefonicky kontaktuje člena rodiny (osoba k tomu určená klientem při sjednávání pomoci s PS).

2. Jednoduché ošetřovatelské úkony - dohled nad užitím léků:

Jedná se o jednoduchý ošetřovatelský úkon, který PS může provádět. Pracovníci v sociálních službách nejsou oprávněni a nesmí provádět žádné zdravotnické úkony (aplikace injekce, aplikace inzulin, ošetření - převazy ran, bandážování, atd., které obvykle provádějí běžně rodinní příslušníci). Léky do dávkovače proto připravuje a dávkuje rodina nebo kvalifikovaný personál - sestry domácí zdravotní péče. Pečovatelky pouze dohlíží na podání léků z již připraveného dávkovače. Obvykle je tento úkon nasmlouván společně s přípravou a podáním jídla a pití nebo při dovozu/donášce oběda – dohled nad užitím léků při snídani, při obědě, při večeři.

3. Jednoduché ošetřovatelské úkony – aplikace mastí

Jedná se o jednoduchý ošetřovatelský úkon, který PS může provádět. Pracovníci v sociálních službách nejsou oprávněni a nesmí provádět zdravotnické úkony (ošetření rány mastí, injekce, inzulin, ošetření ran – převazy, bandážování atd.). Jedná se většinou o aplikaci tělového mléka na tělo, na pokožku osoby, promašťování po koupání, popř. aplikaci léčivé masti na bolavé klouby, záda, šíji atd. Tento úkon je většinou prováděn po koupání, tedy ve spojení s úkonem pomoc při osobní hygieně, koupání ve vaně nebo ve sprchovém koutě.

4. Aktivizační činnost – pomoc při nácviku chůze

Úkon zahrnuje pomoc při pohybu klienta po bytě nebo domě formou přímého doprovodu (klient se pracovníka drží), nebo nepřímého doprovodu (pracovník pokyny směřuje klienta, otevírá a zavírá dveře), nácvik chůze včetně nácviku za použití kompenzačních pomůcek (chodítek, holí, berlí apod.).

Řešení stížností na kvalitu a způsob poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla organizace - na vědomí všem uživatelům Pečovatelské služby Nová Paka

1. Uživatelé našich služeb si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi.

2. O možnosti stěžovat si na kvalitu či způsob poskytování služeb musí být uživatelé informování před uzavřením smlouvy o poskytování služeb.

3. Uživatelé pečovatelské služby v terénu mohou své stížnosti uplatnit:

a) ústně, telefonicky, písemně u ředitele ÚSSM:

- ing. Vladimír Šimek: tel: 493 771 215, tel.: 605 980 631, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka

Email: simek@ussnovapaka.cz

nebo u vedoucí Pečovatelské služby na adrese:

- Bc. Zdeňka Skořepová: tel: 608 764 502, Jiráskova 1830, 509 01 Nová Paka

Email: skorepova@ussnovapaka.cz

b) anonymně – schránka umístěná ve vestibulu v přízemí DPS, pod informační tabulí

4. Telefonické stížnosti budou zapsány tak, aby zápis odpovídal tomu, co chtěl stěžovatel vyjádřit. Při zápisu budou zaznamenány konkrétní výroky stěžovatele. Všechny zapsané telefonické stížnosti uživatelů služeb i došlé písemné stížnosti budou evidovány v knize stížností u vedoucí pečovatelské služby.

5. Lhůta pro písemné vyřízení stížností činí nejdéle 30 dnů.

6. Stěžovatel má možnosti si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat. V případě potřeby poskytovatel služeb stěžovateli zajistí tlumočníka.

7. Vedoucí pracovníci, kteří vyřizují stížnosti uživatelů, jsou povinni si vyžádat při každé stížnosti uživatelů vyjádření zaměstnanců, na něž si uživatelé služeb stěžovali, aby v případě oprávněné stížnosti mohla být provedena okamžitá náprava vedoucí ke zkvalitnění služby a spokojenosti uživatele.

8. Evidování došlých stížností, záznamy telefonických stížností i způsob vyřizování stížností jsou podrobeny kontrole ředitele zařízení.

9. V případě nespokojenosti s vyřízením stížností se uživatelé naší služby mohou obrátit písemně nebo osobně na nez

Zpět

RGS Nostromo
Váš internetový prohlížeč je zastaralý. Nainstalujte si moderní prohlížeč např.: Firefox.