Soubor veřejných informací o službě

Ústav sociálních služeb město Nová Paka (dále ÚSSM Nová Paka) je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Město Nová Paka. Provozuje dvě sociální služby – pobytové zařízení Domov pro seniory a terénní službu sociální péče - Pečovatelskou službu (PS). Obě služby jsou registrované dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příspěvku na péči, ve znění pozdějších předpisů.

 

Sídlo: Ústav sociálních služeb města Nové Paky

Svatojánská 494

Nová Paka, PSČ 509 01

IČO: 601 17 150

Ředitel zařízení ÚSSM Nová Paka: Ing. Vladimír Šimek, tel: 493 771 215, tel.: 605 980 631

Email: simek@ussnovapaka.cz

Adresa sociální služby: Pečovatelská služba Nová Paka (PS), Jiráskova 1830, Nová Paka, PSČ 509 01

IČ služby: 309 59 40

 

Vedoucí/Sociální pracovnice PS: Bc. Skořepová Zdeňka, tel: 608 764 502

Email: skorepova@ussnovapaka.cz

 

Koordinátor PS – provoz služby: p. Nálevková Ludmila, tel.: 770 189 345

Email: nalevkova@ussnovapaka.cz

I. Poslání PS:

Posláním zařízení je poskytnout našim klientům takovou podporu, která jim umožní s naší pomocí zachovat v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života v jejich přirozeném domácím prostředí. Je určena občanům, kteří nejsou schopni pro svůj nepříznivý zdravotní stav si sami obstarat potřebnou péči, a nikdo jiný jim tuto péči nemůže poskytnout.

II. Cíle služby:

- poskytnout našim klientům podporu v tom, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném

domácím prostředí

- zajistit našim klientům spokojenost se službami, které poskytujeme

 

III. Cílová skupina

- Senioři

- Osoby se zdravotním postižením

 

Cílovou skupinou jsou občané, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Dále pro rodiny, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí, nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti

 

III.  Principy:

- individuální přístup ke klientům

- dodržování standardů při poskytovaných služeb

- týmová práce při plnění úkolů

- právo na přiměřené riziko

- zajišťování služby odborně připraveným týmem

- respektování přání klienta

Sociální služby poskytujeme dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.505/2006 Sb., v platném znění. Základní činnosti se zajišťují v rozsahu úkonů, které stanoví Sazebník úkonů schválený Radou Města Nové Paky. Při poskytování služeb se řídíme standardy kvality sociálních služeb, metodickými pokyny a schválenými provozními řády v našem zařízení.

 

Komu je pečovatelská služba poskytována:

Občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a sami si nejsou schopni obstarat potřebnou péči.

 

Kde je pečovatelská služba poskytována:

Pečovatelskou službu poskytujeme občanům v jejich domácnostech v terénu

–        v Nové Pace, a jejich spádových obcích

–        ve Staré Pace, a jejich spádových obcích

-        v Domě s pečovatelskou službou v Jiráskově ulici čp. 1830 v Nové Pace

-        ve středisku osobní hygieny (v DPS)

-        v prádelně PS (v DPS)

 

Byty v Domě s pečovatelskou službou jsou nájemní byty Města Nová Paka, byty tzv. zvláštního určení. Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou se podávají na Městském úřadě v Nové Pace -  sociální odbor, tel.: 493 760 158, 493 760 155.

 

Časová dostupnost:

Služby PS jsou poskytovány dle nasmlouvaných úkonů v domácnostech klientů v terénu a v bytech v DPS.

-          v pracovní dny od 7,00 – 19,00 hod.

-          o sobotách, nedělích od 8,00 – 19,00 hod.

-          o státních svátcích od 10,00 – 14,00 hod.

Rozsah služeb je sjednán individuálně dle aktuální potřeby klienta s přihlédnutím na možnosti poskytovatele a je stanovena ve smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby. Rozsah, četnost a čas určený na provedení úkonů je upřesněn v individuálním plánu klienta.

Personální zajištění služby:

Pečovatelskou službu zajišťuje v terénu i v Domě s pečovatelskou službou 7 pečovatelek (pracovnic přímé péče), 1 koordinátorka provozu (pracovnice přímé péče) a vedoucí/sociální pracovnice PS na plné úvazky. Kapacita zařízení je 130 uživatelů denně.

 

Jak lze o službu zažádat a jak nás kontaktovat?

Osobně: v kanceláři vedoucí/sociální pracovnice na adrese:  Jiráskova 1830, Nová Paka, PSČ 509 01

Telefonicky: 608 764 502, Bc. Skořepová Zdeňka – sociální pracovnice

Písemně: na adresu kanceláře sociální pracovnice viz výše, popř. adresu ÚSSM Nová Paka

Elektronicky: skorepova@ussnovapaka.cz

 

Žádost je k dispozici i na internetových stránkách: http://www.ussnovapaka.cz/cs/pecovatelska-sluzba/ (na konci textu, v dolní odkazu).

 

Zájemce o službu obdrží základní informace o pečovatelské službě již při prvním kontaktu se sociální pracovnicí. Pokud zájem o službu trvá, sociální pracovnice dohodne se zájemcem o službu termín návštěvy v domácnosti – sociální šetření. V rámci sociálního šetření proběhne tzv. jednání se zájemcem o službu. Při jednání sociální pracovnice rozhovorem se zájemcem o službu zjišťuje jeho nepříznivou sociální situaci, zjišťuje jeho požadavky, představy a cíle, které by bylo možné realizovat prostřednictvím poskytování pečovatelské služby. Dle situace a potřeby je zájemci poskytnuto základní sociální poradenství. Výsledkem je písemný záznam z jednání se zájemcem o službu. Zároveň jsou předány potřebné informace o poskytované službě – Soubor veřejných informací o službě, Vnitřní pravidla pro poskytování služby, Sazebník úkonů za poskytované služby, včetně aktuální ceny oběda, Specifikace jednotlivých úkonů, Pravidla pro řešení případných stížností. Pokud se obě strany domluví na rozsahu poskytovaných služeb a na jednotlivých úkonech, je možné uzavřít „Smlouvu o poskytování služby“. Jejich četnost a čas poskytování je pak upřesněn v Individuálním plánu uživatele služby.

 

Úhrada za poskytované služby:

Klientům jsou platby za poskytnuté úkony popř. obědy účtovány dle platného Sazebníku úkonů vždy zpětně za uplynulý kalendářní měsíc, nejdéle do 15. dne v měsíci. Úhradu je nutno provést nejpozději do 20. dne v měsíci. Forma úhrady je sjednána individuálně ve smlouvě – bezhotovostně na účet poskytovatele služby, popř. v hotovosti.

Důvody pro odmítnutí služby:

- neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá

- nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou osoba žádá

- osoba nemá trvalé bydliště v regionu Nová Paka, Stará Paka a jejich spádových obcí

- zdravotní stav osoby, která o poskytnutí služby žádá, vyžaduje nepřetržitou péči (nejsme schopni zajistit)

- prostředí, ve kterém klient žije a kde by měla být služba poskytována, ohrožuje život a zdraví personálu, který by měl služby poskytovat (výskyt infekční choroby, parazitárního onemocnění výskyt hlodavců apod.)

Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady:

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí

b) účastníkům odboje

c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění 47/1991 Sb. zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců

d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. l zákona č. 87/1991 Sb. ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb. Nebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců

e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) ž d) starším 70 let