Soubor veřejných informací o službě

Pečovatelská služba  v Nové Pace je součástí Ústavu sociálních služeb, která je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Nová Paka.

 

Sídlo: Ústav sociálních služeb města Nové Paky

Svatojánská 494

Nová Paka

509 01

Adresa kontaktu Pečovatelská služba

Jiráskova 1830

Nová Paka

509 01

Ředitel zařízení: Ing.Vladimír Šimek, tel: 493 771 215

Vedoucí pečovatelské služby: Bc. Zdeňka Skořepová, tel: 608 764 502, 493 721 443

IČO: 601 17 150

 

 

I. Poslání:

Posláním zařízení je poskytnout našim klientům takovou podporu, která jim umožní s naší pomocí zachovat v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života v jejich přirozeném domácím prostředí. Je určena občanům, kteří nejsou schopni pro svůj nepříznivý zdravotní stav si sami obstarat potřebnou péči a žádná jiná osoba jim tuto péči nemůže poskytnout.

II. Cíle  služby:

-  Poskytnout našim klientům podporu v tom, aby mohli co nejdéle setrvat

ve svém přirozeném domácím prostředí

-  Zajistit našim klientům spokojenost se službami, které jim poskytujeme

III. Cílová skupina

- Senioři

- Osoby se zdravotním postižením

Cílovou skupinou jsou  občané, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby .

Dále pro rodiny, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí, nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti.

IV.  Principy:

- individuální přístup ke klientům

- dodržování standardů při poskytovaných služeb

- týmová práce při plnění úkolů

- právo na přiměřené riziko

- zajišťování služby odborně připraveným týmem

- respektování přání klienta

 

Sociální služby poskytujeme dle zákona č. 108/2006 Sb. ze dne 14.3.2006 a vyhlášky č.505/2006 Sb. ze dne 15.11.2006, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách v platném znění.

Základní činnosti provádění Pečovatelské služby (dále jen PS) se zajišťují v rozsahu úkonů, které stanoví sazebník úkonů schválený Radou města Nové Paky. Při poskytování služeb svým klientům se řídíme standardy kvality sociálních  služeb, metodickými pokyny a schválenými provozními řády v našem zařízení.

 

 

Komu je Pečovatelská služba poskytována:

 

Občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a sami si nejsou schopni obstarat potřebnou péči a nikdo jiný jim tuto péči nemůže poskytnout.

 

Kde je pečovatelská služba poskytována:

Pečovatelskou službu poskytujeme občanům v jejich domácnostech v terénu – v Nové Pace a spádových obcích a ve Staré Pace a jejich spádových obcích.

-        v domě s pečovatelskou službou v Jiráskově ulici čp. 1830 v Nové Pace. (dále jen DPS)

-        ve středisku osobní hygieny (v DPS)

-        v prádelně PS (v DPS)

Byty v Domě s pečovatelskou službou jsou byty zvláštního určení, kde podmínkou užívání bytu je odebírání služeb PS. Žádosti se podávají na MěÚ Nová Paka – sociální odbor.

 

Časová dostupnost:

Služby PS jsou poskytovány v domácnostech klientů v DPS a v domácnostech klientů v terénu v Nové Pace, Staré Pace a jejich spádových obcích.

V pracovní dny od 7,00 – 19,00 hod., o sobotách, nedělích a svátcích od 10,00 – 14,00 hod.

Četnost a doba poskytování služby je sjednána individuálně dle aktuální potřeby klienta s přihlédnutím na možnosti poskytovatele a je stanovena ve smlouvě o poskytování PS.

 

Jak lze o službu žádat?

Zájemce o poskytování PS se může obrátit na zaměstnance PS, vedoucí PS nebo sídlo ÚSSM buď přímo osobně, písemně nebo telefonicky. Vedoucí PS provede šetření v domácnosti zájemce, kde se společně dohodnou na poskytovaných službách. Ze sociálního šetření je vyhotoven záznam, který slouží jako podklad pro sepsání „Smlouvy o poskytování pečovatelské služby“. Tel. kontakt:  608 764 502, 493 721 443.

 

 

Služby, které poskytujeme – sazebník úkonů:

 

/dle zákona č. 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., a vyhlášky č. 389/2013 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách s účinností od 1. února 2014

Sazebník úkonů platný od 1.3.2020

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                130Kč/hod

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek        130Kč/hod

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu               130Kč/hod

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                   130Kč/hod

 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- pomoc při úkonech osobní hygieny                                          130Kč/hod

- pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                  130Kč/hod

- pomoc při použití WC                                                             130Kč/hod

 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- dovoz oběda Město Nová Paka                                                30Kč/úkon

- dovoz oběda Obec Stará Paka                                                21Kč/úkon

- donáška oběda DPS Nová Paka                                              11Kč/úkon

- pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití      130Kč/hod

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

- běžný úklid a údržba domácnosti                                           130Kč/hod

- pomoc při zajištění velkého úklidu, např. sezonní úklid            130Kč/hod

- donáška vody                                                                      130Kč/hod

- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva                130Kč/hod

- běžné nákupy a pochůzky                                                     130Kč/hod

- velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného 130Kč/hod

vybavení domácnosti,

- praní a žehlení ložního a osobního prádla                                     70Kč/kg

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- doprovázení dospělých k lékaři,                                             130Kč/hod

na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

 

Fakultativní činnosti:

- dohled nad klientem v jeho domácnosti                                 130 Kč/hod

- jednoduché ošetřovatelské úkony – dohled nad užitím léků,

aplikace mastí                                                                       130 Kč/hod

- aktivizační činnosti – pomoc při nácviku chůze                       130 Kč/hod

 

Pozn.: úklidové práce se provádí v prostorách, které klient prokazatelně obývá /jinak úklid. firma/

V případě, že budou u uživatele provádět úklidové práce  současně  2 pečovatelky, zaplatí uživatel za práci obou pečovatelek. U osobní hygieny u klienta zaplatí uživatel za práci pouze jedné pečovatelky.

Schváleno Radou města Nová Paka - 40.schůze bod 2. ze dne 10.2.2020

 

Klientům jsou obědy i poskytnuté úkony účtovány vždy za uplynulý měsíc dle denního záznamu pečovatelek a to vždy do 15 dne v měsíci (každý klient obdrží stvrzenku s vyúčtováním služeb i obědů dohromady). Hotovost vybírá vedoucí PS osobně  nebo prostřednictvím pečovatelek.

 

Důvody pro neposkytnutí služby:

- osoba nespadá do naší cílové skupiny

- osoba  žádá o službu, kterou naše zařízení neposkytuje

- osoba nemá trvalé bydliště v mikroregionu Novopacko

- neposkytnutí služby z důvodů překročení kapacity

Kdo má nárok na bezplatnou PS?

-          účastníci odboje (zákon č. 255/1946 Sb.)

-          osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci

-          osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst.1 zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích

-          rodiny, ve kterých se narodily současně tři a více dětí a to do 4 let věku těchto dětí

 

Personální zajištění služby:

Pečovatelskou službu zajišťuje v terénu i v domě s pečovatelskou službou 7 pracovnic a vedoucí PS na plné úvazky. Kapacita zařízení je 110 uživatelů denně.

 

Potřebujete pomoci ve stáří?

Nevíte si rady s některými problémy týkajícími se stáří?

Nabízíme Vám služby, řešící obtížné životní situace, které s sebou přináší stáří .

Navštivte nás, nebo nám zavolejte.

Nezapomeňte, jsme tu pro Vás.

 


Informace o poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a sami si nejsou schopni obstarat potřebnou péči o svoji osobu a rodinní příslušníci jim nemohou tuto péči poskytnout. Jsme součástí Ústavu sociálních služeb města Nové Paky a jejím zřizovatelem je město Nová Paka. Poskytujeme sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb a vyhlášky č. 505/2006 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.

Základní činnosti prováděné pečovatelskou službou se zajišťují v rozsahu úkonů, které stanoví sazebník úkonů schválený Radou města Nové Paky .

Posláním naší pečovatelské služby je poskytovat služby klientům v mikroregionu Nová Paka, které vedou k podpoře dosavadního způsobu života ve vlastním prostředí.

Vnitřní pravidla – poskytovatel:

1) Pečovatelská služba (dále jen PS) se při poskytování služeb svým klientům řídí standardy kvality sociálních služeb, metodickými pokyny a schválenými provozními řády v našem zařízení.

2) Sjednané služby jsou klientům poskytovány v pracovních dnech Po- Pá v době od 7,00 – 19,00 hod., o sobotách, nedělích a svátcích od 10,00 – 14,00 hodin  na území mikroregionu Novopacka (Nová Paka, Stará Paka a jejich spádových obcích).

3) Rozsah služeb, jejich četnost a doba poskytování služby je sjednána individuálně dle aktuální potřeby klienta s přihlédnutím na možnosti poskytovatele a je stanovena ve smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby.

4) Obědy se rozvážejí v časovém rozmezí od 11,30 do 15,00 hodin. Změnu v případě odebírání obědů je nutné nahlásit 1 den předemPeníze za odebrané obědy se platí vždy až po uplynutí měsíce - následující měsíc.

5) Úhrada za poskytované služby je účtována klientům vždy za uplynulý měsíc dle denního záznamu pečovatelek. (dle sazebníku úhrad schváleného Radou města Nové Paky). V případě, že pečovatelka dorazí ke klientovi a on nasmlouvaný úkon odmítne, účtuje se klientovi čas, který pečovatelka stráví cestou ke klientovi a zpět.

6) Poskytovatel je oprávněn v rozsahu nezbytném pro poskytování kvalitních a bezpečných služeb v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. zpracovávat osobní údaje klienta a bezpečně je uchovávat.

7) Poskytovatel je povinen jednat vůči klientovi při poskytování úkonů PS čestně a poctivě, dodržovat právní, etické a společenské normy, nedopouštět se jakéhokoliv jednání, jež by svými důsledky znamenalo diskriminaci klienta.

8) Poskytovatel je povinen vyřizovat dle Pravidel pro podávání a vyřizování stížností stížnost uživatele proti kvalitě a způsobu poskytovaných služeb.

9)Poskytovatel zabezpečí poskytování PS odborně způsobilým personálem.

10) Poskytovatel může odmítnout poskytování sociální služby pokud

a) neposkytuje sociální službu o kterou klient žádá

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby o kterou klient žádá

c) zdravotní stav osoby, která o poskytnutí sociální služby žádá, vyžaduje nepřetržitou

péči

d) prostředí, ve kterém klient žije a kde by měla být služba poskytována ohrožuje zdraví         a život personálu, který by měl služby poskytovat (výskyt infekční choroby, špatné  hygienické podmínky bytu, výskyt hlodavců apod.)

Vnitřní pravidla - klient:

l) Klient je povinen poskytnout pověřenému pracovníkovi veškeré údaje potřebné   k objektivnímu posouzení žádosti o zavedení pečovatelské služby.

2) Klient je povinen nahlásit každou změnu podstatnou pro poskytování pečovatelské služby (pobyt v nemocnici, u příbuzných), neprodleně nahlásí PS osobně, telefonicky nebo ji ohlásí pečovatelce.

3) Klient poskytne pečovatelce veškeré potřebné prostředky nutné k provedení sjednaného úkonu v místě bydliště (poskytnutí úklidových prostředků).

4) Klient bere na vědomí, že sjednané služby se týkají pouze jeho osoby a obytných místností, které prokazatelně obývá a nebudou poskytovány druhé osobě.

5) Klient si je vědom, že může podat stížnost na kvalitu poskytované služby.

6) Klient si je vědom, že v případě potřeby může žádat o rozšíření úkonů.

7) Klient je povinen se chovat k pracovníkům PS slušně, nesmí se chovat hrubě a agresivně.

8) Klient může službu ukončit na vlastní žádost písemně bez udání důvodu.

9) Klient v době vykonávaní sjednaného úkonu zabezpečí přístupovou cestu k domu a drobná domácí zvířata tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost pracovníka provádějícího sjednaný úkon.

10) Klient je povinen platit za sjednané služby dle platného sazebníku.

Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady:

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí

b) účastníkům odboje

c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb, nebo u nichž bylo odsuzující rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění 47/1991 Sb. zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců

d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. l zákona č. 87/1991 Sb. ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb. Nebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců,

e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) ž d) starším 70 let

Řešení stížností na kvalitu a způsob poskytování sociálních služeb ( Vnitřní pravidla organizace -  na vědomí všem uživatelům pečovatelské služby)

1. Uživatelé našich služeb si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi.

2. O možnosti stěžovat si na kvalitu či způsob poskytování služeb musí být uživatelé informování před uzavřením smlouvy o poskytování služeb.

3. Uživatelé pečovatelské služby v terénu mohou své stížnosti uplatnit:

a) ústně, telefonicky, písemně u ředitele ÚSSM na adrese:

- Vladimír Šimek : tel: 493 721 442, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka

nebo u vedoucí pečovatelské služby na adrese:

- Bc. Zdeňka Skořepová: tel: 608 764 502, 493 721 443, Jiráskova 1830, 509 01 Nová Paka

b) anonymně – schránka umístěná ve vestibulu v přízemí DPS , zavěšena pod informační   tabulí

4. Telefonické stížnosti budou zapsány tak, aby zápis odpovídal tomu, co chtěl stěžovatel vyjádřit. Při zápisu budou zaznamenány konkrétní výroky stěžovatele. Všechny zapsané telefonické stížnosti uživatelů služeb i došlé písemné stížnosti budou evidovány v knize stížností u vedoucí pečovatelské služby.

5. Lhůta pro písemné vyřízení stížností činí nejdéle 30 dnů.

6. Stěžovatel má možnosti si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat.

7. V případě potřeby poskytovatel služeb stěžovateli zajistí tlumočníka.

8. Vedoucí pracovníci, kteří vyřizují stížnosti uživatelů jsou povinni si vyžádat při každé stížnosti uživatelů vyjádření zaměstnanců na něž si uživatelé služeb stěžovali, aby v případě oprávněné stížnosti mohla být provedena okamžitá náprava vedoucí ke zkvalitnění služby a spokojenosti uživatele.

9. Evidování došlých stížností, záznamy telefonických stížností i způsob vyřizování stížností jsou podrobeny kontrole ředitele zařízení.

10. V případě nespokojenosti s vyřízením stížností se uživatelé naší služby mohou obrátit písemně nebo osobně na nezávislé orgány s podnětem k prošetření postupu při vyřizování svých stížností. Podrobný popis přijímání, vyřizování a evidování stížností je uveden ve standardech kvality poskytování soc. služeb v čísle 7.

Stížnost lze také podat na tyto adresy:

Městský úřad Nová Paka

vedoucí soc. odboru: Mgr. Vrbová Jana, Dukelské náměstí čp.39, N. Paka tel.: 493 760 155

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, vedoucí soc. odboru  tel:495 817 320

Kancelář veřejného ochránce práv ,Údolí 39 , 602 00 Brno

Český helsinský výbor,Jelení 5, Praha 1

 

Výše uvedená pravidla jsou dostupná všem pracovníkům pečovatelské služby, kteří s nimi byli seznámeni. Zároveň jsou předána všem klientům pečovatelské služby.

 

Klient se podpisem Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby zavazuje k dodržování svých povinností vyplývajících z těchto vnitřních pravidel, které mu byly před podpisem smlouvy předány.

 

GARANTOVANÁ NABÍDKA SLUŽEB

(Specifikace jednotlivých činností a úkonů PS)

Rozsah služeb je sjednán s klientem individuálně dle jeho potřeb a dle možností poskytovatele a je vyznačen v osobním plánu klienta.

 

1. Pomoc a podpora při podávání jídla

Úkon zahrnuje ohřátí stravy na sporáku nebo v mikrovlnné troubě, otevření jídlonosiče, úpravy již hotového pokrmu (nakrájení stravy na sousta, dochucení podle přání klienta, krájení chleba, slazení čaje apod.), podání jídla na talíř, podání teplých a studených nápojů. Klientům doporučujeme, aby dodržovali pitný režim.

2. Pomoc při oblékání a svlékání

Úkon zahrnuje nachystání oblečení, pomoc (dopomoc) při oblékání a svlékání oděvu při oblékání, zapínání a rozepínání knoflíčků, háčků a zipů, obouvání a zavazování obuvi, úklid oblečení, pomoc a podporu při aplikaci speciálních pomůcek (nasazování a upínání protéz, kylních pásů apod.) Úkon je nejčastěji spojen s úkonem pomoc při poskytování osobní hygieny. V případě, že je klient imobilní nebo upoutaný na lůžko, provádějí úkon dvě pracovnice, účtován je čas pouze jedné pečovatelky.

3. Aktivizační činnost – pomoc při nácviku chůze

Úkon zahrnuje pomoc při pohybu klienta po bytě nebo domě formou přímého doprovodu (klient se pracovníka drží), nebo nepřímého doprovodu (pracovník pokyny směřuje klienta, otevírá a zavírá dveře), nácvik chůze včetně nácviku za použití kompenzačních pomůcek (chodítek, holí, berlí apod.)

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Úkon zahrnuje u částečně mobilního klienta – pomoc při zvedání, přistavení vozíku, přidržení při přesedání na vozík, přesun klienta z lůžka na vozík a z vozíku na lůžko. Úkon se provádí v domácím prostředí klienta, nebo v SOH při přesunu z vozíku na koupací stoličku ev. přesun do vany. U úplně imobilního klienta je úkon poskytován pomocí zvedáku (pokud má klient domácnost vybavenou zvedákem) nebo za pomocí druhé osoby. Postel klienta by měla být dostatečně vysoká nebo polohovací, vybavená hrazdičkou, přístupná z obou stran. V případě, že je klient imobilní nebo upoutaný na lůžko, provádějí úkon dvě pracovnice, účtován je čas pouze jedné pečovatelky.

5. Pomoc při úkonech osobní hygieny

Úkon zahrnuje pomoc a podporu při celkovém nebo částečném omytí klienta, péči o kůži a výměnu pomůcek při inkontinenci. Úkon je poskytován v domácnosti klienta nebo ve středisku osobní hygieny (SOH) v Domě s pečovatelskou služnou (DPS). Klient má vlastní hygienické prostředky (mýdlo, šampón, žínka, ručník). Při poskytování hygienických úkonů pečovatelka použije ochranné pracovní pomůcky (gumové rukavice, gumovou zástěru apod.). Po celou dobu koupele je přítomna v koupelně, aby mohla klientovi okamžitě pomoci v případě uklouznutí nebo jiné nehody. Klientům mužům, kteří nesouhlasí s přítomností osoby druhého pohlaví při úkonech osobní hygieny, nemůže být služba poskytnuta (naše organizace zaměstnává pouze ženy). Úkon zahrnuje napouštění vany, podporu klienta při vstupu a výstupu do/z vany či sprchového koutu, pomoc při omytí klienta a mytí vlasů, opláchnutí a osušení klienta, vypuštění vany. Prostředky na mytí těla a vlasů si klient dodává své vlastní. Klientovi je umožněn v případě potřeby dovoz vozidlem PS do SOH, nebo doprovod pečovatelkou do střediska osobní hygieny. V případě, že je klient imobilní nebo upoutaný na lůžko, provádějí úkon dvě pracovnice, účtován je čas pouze jedné pečovatelky.

 

6. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Úkon zahrnuje mytí, vysušení vlasů za použití hřebenu a fénu klienta (v SOH fénu pečovatelské služby). Pečovatelka může odmítnout použít klientův fén, pokud by byl poškozený a byl by tak ohrožen její život nebo zdraví.

7. Pomoc při použití WC

Úkon zahrnuje pomoc při stažení oblečení a prádla, odstranění pleny nebo plenkových kalhot, přidržení klienta při usedání na mísu, ošetření po vykonané potřebě, pomoc při vstávání, vložení pleny nebo nasazení plenkových kalhotek, oblečení a prádla. U použití hygienického křesla dle přání klienta jeho vynesení, umytí a dezinfekce nádoby. Úkon je prováděn vždy s ochrannými rukavicemi.

 

8. Donáška a dovoz jídla

Naše organizace zajišťuje pro klienty obědy prostřednictvím vlastní kuchyně ÚSSM, která sídlí v budově Domova pro seniory. Strava zahrnuje polévku, hlavní jídlo, případně salát, apod. Jednotlivé porce se dávají klientům do termonádob (každému klientovi jsou zdarma zapůjčeny 2 ks), které jsou v majetku ÚSSM. Úkon zahrnuje dovoz nebo donášku oběda do domácnosti klientů v mikroregionu Nová Paka. Obědy jsou dodávány denně vč. sobot, nedělí a svátků. Každou změnu v čerpání obědů je nutné nahlásit 24 hodin dopředu. Peníze za odebrané obědy včetně dovážky se platí po uplynutí kalendářního měsíce. Obědy se rozváží v rozmezí 11,30 – 15,00 hodin. Pečovatelská služba neručí za kvalitu stravy.

 

9. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklid po malování apod.

Úkon zahrnuje pouze sezonní úklid v místnostech, které klient prokazatelně obývá a které nejsou prováděny při běžných úklidech. tj.: mytí a leštění nábytku a dveří, umytí osvětlovacích těles, úklid ve skříních, osprchování květin, úklid kuchyňské linky a omytí obkladů v kuchyni a na sociálních zařízeních, sundání a věšení záclon a závěsů . Mytí oken se provádí pouze v DPS Nová Paka. V domácnostech klientů v terénu jsou domlouvány úklidové firmy. V případě úklidu po malířích a stavebních prací jsou klientovi předány kontakty na komerční úklidové služby. Služba se poskytuje dle možností poskytovatele a vždy po předchozí domluvě a sjednání termínu. Mycí prostředky si dodává klient sám. Pokud úkon provádějí dvě pečovatelky, je účtován čas obou pracovnic.

 

10. Údržba domácích spotřebičů

Úkon zahrnuje základní péči o domácí spotřebiče: umytí sporáku, mikrovlnné trouby, varné konvice, pračky, výměna sáčků ve vysavači. Pečovatelky nejsou oprávněny provádět jakkoli jiné odborné zásahy do spotřebičů a jejich opravy. Na případné závady, které zjistí, upozorní klienta. V případě, že se jedná o závadu závažnou s možností ohrožení zdraví či života, je klient na vše upozorněn ,úkon se neprovádí do doby odstranění závady.

 

11. Donáška vody

Tento úkon je poskytován pouze v případě náhradního zásobování vodou z důvodu havárie dodávky vody. Používají se výhradně čisté nádoby o takovém obsahu, aby zátěž nepřekročila 15 kg (s dostupností zdroje do 200 m) a 10 kg. Klientovi je doneseno jen nezbytné množství vody pro pokrytí potřeb vaření.

 

12. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

Úkon zahrnuje donášku uhlí a dříví do bytu klienta, nikoli skládání uhlí a sekání dříví. Před topením v kamnech musí být pečovatelka důkladně seznámena s jejich obsluhou. Údržbou topných zařízení se rozumí základní očištění povrchu, vymetení a vynesení popela.

13. Běžné nákupy a pochůzky

Pochůzky - Úkon zahrnuje platby na poště, vyzvednutí receptu u lékaře, vyzvednutí léků v lékárně, vyřizování klientových záležitostí na úřadech apod. Při pochůzkách, u kterých dochází k manipulaci s penězi klienta (platby na poště, vyzvedávání léků za úhradu v lékárně..) se postupuje obdobně jako u nákupů (viz níže). V případě, že během jedné pochůzky jsou vyřizovány záležitosti více klientů, je každému úkon účtován, jako by byl prováděn jednotlivě. Pochůzku nutno domluvit den předem, pouze akutní donáška léků se zajišťuje bez prodlení.

Běžné nákupy: - Nákupy i pochůzky se provádějí vždy pouze pro klienta, který má s poskytovatelem uzavřenou platnou smlouvu. Peníze a soupis nákupu se předává předem, vyúčtování s nákupem. Úkon zahrnuje nákup v předem domluveném obchodě, pečovatelka se snaží (dle možností)respektovat přání klienta na místo nákupu, obvykle je to nejbližší supermarket (obchod) v blízkosti bydliště klienta. Čas účtovaný klientovi: 5 min(převzetí soupisu a financi), ? (doba trvání nákupu), 5 min(předání nákupu a vyúčtování financi).

V případě, že během jedné cesty je nakupování více klientům, je každému úkon účtován, jako by byl prováděn jednotlivě.

 

 

14. Dohled nad užitím léků (aplikace mastí):

Jedná se o jednoduchý ošetřovatelský úkon, který PS může provádět.Pracovníci v sociálních službách nejsou oprávněni a nesmí provádět zdravotnické úkony (injekce, inzulin, převazy). Léky do dávkovače aplikuje rodina nebo geriatrické sestry a PS pouze dohlíží nad podáním .

15. Praní osobního i ložního prádla:

Služba se provádí v pracovní dny v pracovní době od 7,15 – 18,00 hod. Prádelna je vybavena průmyslovými pračkami a sušičkami. Prádlo se pere v pračce vždy jenom jednomu klientovi samostatně, proto není nutné prádlo označovat jménem klienta. Do úhrady se započítává prášek, škrob a žehlení. Pečovatelky přivezou po vyprání čisté prádlo zpět klientovi.

16. Běžný úklid a údržba domácnosti:

Pečovatelská služba provádí úklidy v domácnostech klientů dle jejich individuálních požadavků a klienti si sami určují četnost a rozsah úklidu - s ohledem na provozní možnosti poskytovatele.

Pomůcky k úklidu si klient dodává sám. Úklidy se vždy provádí za přítomnosti klienta jedná se o běžný úklid bytu klienta (který on využívá) jako např. setření podlahy, luxování, úklid sociálního zařízení, setření prachu apod. Vždy se pečovatelka domlouvá s klientem na způsobu, jakým bude úklid prováděn. Respektuje přání klienta. Pokud úkon provádějí dvě pečovatelky, je účtován čas obou pracovnic.

17. Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci apod. a zpět:

Pečovatelská služba zabezpečuje tento úkon pouze v mikroregionu Novopacko tzn. Nová Paka a okolí a Stará Paka a okolí. Klient si nejpozději den dopředusjedná s pečovatelkami den, čas a kam bude klient dovoz požadovat.  Pečovatelky se dostaví na určené místo, dle potřeby pomohou klientovi s oblékáním a doprovodí ho do služebního vozidla. Na místě dovozu pomáhá klientovi s vystupováním z vozidla, doprovodí ho a domluví se, kdy bude klient požadovat dopravu zpět domů. V případě, že klient potřebuje asistenti pečovatelky, zůstává s ním. Úkon neprovádíme v době rozvážky obědů 10,00 – 14,00 hod.

 

Úhrada za poskytnuté služby:

Je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je schválena usnesením Rady města dle platného sazebníku. Úhrada za poskytnuté služby se platí zpětně za uplynulý měsíc. Dle měsíčního výkazu pečovatelek ji zpracovává vedoucí PS, která provede vyúčtování společně s odebranými obědy a vybere peníze od klientů, kterým předá stvrzenku.

Zpracovala: ved. PS Šmídová