úhrady

jednolůžkový pokoj s balkónem

jednolůžkový pokoj bez balkónu

dvoulůžkový pokoj s balkónem

Ubytování/den

Ubytování /měsíc (30dní)

205,-

6.150,-

200,-

6.000,-

187,-

5.610,-

Stravování/den

Stravování/měsíc (30dní)

160,-

4.800,-

160,-

4.800,-

160,-

4.800,-

Celková měsíční úhrada

(30 dní )

10.950,- 10.800,- 10.410,-

Úhrada se stanovuje dle skutečných kalendářních dní v měsíci.

V případě zahájení nebo ukončení pobytu v zařízení v průběhu měsíce se úhrada počítá za část konkrétního kalendářního měsíce ( tj. za počet dnů poskytování služby ). Den zahájení nebo den ukončení se pro účely stanovení úhrady považuje za celý den pobytu ( i v případě, že pobyt nebyl celý den, ale jen část dne ).

Výše úhrady se řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 sb. a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu. Po zaplacení úhrady za ubytování a stravování musí uživateli zůstat alespoň 15% jeho příjmu pro jeho vlastní potřebu.

 

Úhrada za ubytování:

Úhrada za ubytování závisí na typu pokoje (jednolůžkový s balkónem, jednolůžkový bez balkónu a dvoulůžkový pokoj)

 

Úhrada za stravování:

Úhrada za stravování za celý den se skládá z:

Částka za potravinu 73 Kč/den
Částka za režii 87 Kč/den
Celkem 160,- Kč/den

Strava pro uživatele je připravována ve vlastní kuchyni Domova.

 

Úhrada za péči:

Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách.

Výše příspěvku (§ 11 zákona) činí za kalendářní měsíc:

I.stupeň 880,- Kč
II.stupeň 4.400,- Kč
III.stupeň 8.800,- Kč
IV.stupeň 13.200,- Kč

Uživatelům jsou v rámci tohoto příspěvku na péči poskytovány bez úhrady tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí