úhrady

jednolůžkový pokoj s balkónem

jednolůžkový pokoj bez balkónu

dvoulůžkový pokoj s balkónem

Ubytování/den

Ubytování /měsíc (30 dní)

280,-

8.400,-

275,-

8.250,-

270,-

8.100,-

Stravování/den

Stravování/měsíc (30 dní)

235,-

7.050,-

235,-

7.050,-

235,-

7.050,-

Celková měsíční úhrada

(30 dní )

15.450,- 15.300,- 15.150,-

Úhrada se stanovuje ve výši třicetinásobku denní sazby.

V případě zahájení nebo ukončení pobytu v zařízení v průběhu měsíce se úhrada počítá za část konkrétního kalendářního měsíce ( tj. za počet dnů poskytování služby ). Den zahájení nebo den ukončení se pro účely stanovení úhrady považuje za celý den pobytu ( i v případě, že pobyt nebyl celý den, ale jen část dne ).

Výše úhrady se řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 sb. a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu. Po zaplacení úhrady za ubytování a stravování musí klientovi zůstat alespoň 15% jeho příjmu pro jeho vlastní potřebu.

 

Úhrada za ubytování:

Úhrada za ubytování závisí na typu pokoje (jednolůžkový s balkónem, jednolůžkový bez balkónu a dvoulůžkový pokoj)

 

Úhrada za stravování:

Úhrada za stravování za celý den se skládá z:

Částka za potravinu 109,60 Kč/den
Částka za režii 125,40 Kč/den
Celkem 235,- Kč/den

Strava pro klienty je připravována ve vlastní kuchyni Domova.

 

Úhrada za péči:

Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách.

Výše příspěvku (§ 11 zákona) činí za kalendářní měsíc:

I.stupeň 880,- Kč
II.stupeň 4.400,- Kč
III.stupeň 12.800,- Kč
IV.stupeň 19.200,- Kč

Klientům jsou v rámci tohoto příspěvku na péči poskytovány bez úhrady tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí