Nacházíte se:    Domov seniorů Nová Paka  »  O našem domově

Domov pro seniory

Adresa: ÚSSM Nová Paka, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Nová Paka

Identifikační číslo (IČ): 601 17 150

S každým uživatelem je individuálně plánovaná podpora, která vychází z osobních cílů uživatele a je pravidelně písemně vyhodnocována.

Služba podporuje uživatele, aby pokračoval ve stylu svého života, aby nadále využíval veřejné instituce (obchody, kostel, knihovna, kulturní a společenská zařízení atd.), setkával se svými blízkými a místní komunitou i mimo zařízení.

Uživateli se dostává účinné podpory po celou dobu života v zařízení, s důrazem na udržování jeho soběstačnosti, důstojné prožití stáří.

Organizace nabízí zájmové činnosti, podporuje aktivizaci a zapojení uživatelů do běžného života (keramika, výlety, taneční zábavy, besedy, setkání s dětmi atd.).

Zařízení podporuje uživatele v kontaktu se svými rodinami (neomezená doba návštěv), zpřístupnění zařízení veřejnosti (společenské akce).

Služba vítá a podporuje spoluúčast rodiny při naplňování osobních cílů uživatele.

Prostřednictvím ÚSSM Nové Paky je poskytována též PEČOVATELSKÁ SLUŽBA.

Veřejný závazek

Poslání a cíle služby

Domov pro seniory se sídlem v Nové Pace, Svatojánská 494 je příspěvkovou organizací Města Nové Paky. Posláním ÚSSM Nová Paka, Domov pro seniory je poskytovat takové služby, které podporují našim uživatelům zachovat dosavadní způsob života, mít možnost využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti, setkávat se se svými blízkými a místní komunitou i mimo zařízení.

 

Cílová skupina uživatelů:

 • senioři

Věková kategorie uživatelů:

 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Rozvojové cíle:

krátkodobé cíle

 • Mapování potřeb obyvatelstva, zapojení do komunitního plánování, spolupráce s ostatními sociálními službami
 • Uplatňování požadavků z výsledků supervizí

dlouhodobé cíle

Dlouhodobým cílem Domova pro seniory je poskytovat kvalitní a odborné služby kvalifikovaným personálem, reagovat na měnící se životní situaci uživatelů tak, abychom v co největší možné míře zachovali jejich důstojný život a jejich individuální potřeby.

 • Rozšíření jídelny na severní terasu – zimní zahradu
 • Profesní připravenost pracovních týmů (vzdělávání pracovníků, řešení obtížných situací, komunikace, asertivita, atd.)
 • Úprava podlahových krytin v koupelnách – v současnosti riziko pádu

 

Organizace zajišťuje:

 • ubytování
 • stravovaní
 • úkony péče (dle zákona 108/2006 Sb.)

 

Principy:

Služby jsou poskytovány na principu:

 • Individuální podpory - služba je uzpůsobena potřebám a možnostem uživatele, písemně v IP
 • respektování přání a volby seniora - vytvářet podmínky, v nichž se uživatelé služby cítí důstojně, rozhodují se s porozuměním důsledků svého rozhodnutí
 • respektování práv uživatele – zejména svobodného rozhodování, volného pohybu, soukromí, právo důstojného zacházení, ochranu osobního života - zařízení vytváří podmínky, v nichž budou uživatelé svá práva naplňovat
 • zaměření na celek –situaci uživatele řeší v souvislostech, nikoliv v dílčích aspektech
 • flexibility v poskytování služby - přizpůsobení služby podle aktuálních potřeb a možností uživatele

Služba je zaměřena na:

 • týmová práce – předávání informací na každodenních dispečincích
 • odbornost v poskytování služeb (vzdělávání pracovníků)
 • dodržování kvality poskytovaných služeb/postupy dle metodických listů, standardů/
 • důstojnost života uživatelů/ oslovování, zajištění intimity, zachování soukromí v co největší míře, kvalitě personálního zajištění, vybavení poskytované služby

Služby nejsme schopni poskytnout:

 • osobám, které potřebují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost
 • osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků
 • osobám, které z důvodu infekčního onemocnění nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb
RGS Nostromo
Váš internetový prohlížeč je zastaralý. Nainstalujte si moderní prohlížeč např.: Firefox.