Nacházíte se:    Domov seniorů Nová Paka  »  O našem domově

Domov pro seniory

Adresa: ÚSSM Nová Paka, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Nová Paka

Identifikační číslo (IČ): 601 17 150

S každým klientem je individuálně plánovaná podpora, která vychází z osobních cílů klienta a je pravidelně písemně vyhodnocována.

Služba podporuje klienta, aby pokračoval ve stylu svého života, aby nadále využíval veřejné instituce (obchody, kostel, knihovna, kulturní a společenská zařízení atd.), setkával se svými blízkými a místní komunitou i mimo zařízení.

Klientovi se dostává účinné podpory po celou dobu života v zařízení, s důrazem na udržování jeho soběstačnosti, důstojné prožití stáří.

Organizace nabízí zájmové činnosti, podporuje aktivizaci a zapojení klientů do běžného života (keramika, výlety, taneční zábavy, besedy, setkání s dětmi atd.).

Zařízení podporuje klienta v kontaktu se svými rodinami (neomezená doba návštěv), zpřístupnění zařízení veřejnosti (společenské akce).

Služba vítá a podporuje spoluúčast rodiny při naplňování osobních cílů klienta.

Prostřednictvím ÚSSM Nové Paky je poskytována též PEČOVATELSKÁ SLUŽBA.

Veřejný závazek

Poslání a cíle služby

Domov pro seniory se sídlem v Nové Pace, Svatojánská 494 je příspěvkovou organizací Města Nové Paky.

Posláním Domova pro seniory Nová Paka je poskytovat pobytové služby seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a nepříznivé sociální situaci již nezvládají samostatný život ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc, která jim nemůže být zajištěna jinak.

Vycházíme z toho, že každý klient je individuální osobnost, která má své potřeby a přání.

Poskytovanou službou se snažíme zkvalitnit život klientům a v co nejvyšší míře jim pomoci udržet si stávající soběstačnost a to takovým způsobem, aby byla zachována důstojnost jejich života, pocit jistoty a bezpečí.

 

Cílová skupina uživatelů:

 • senioři

Věková kategorie uživatelů:

 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Rozvojové cíle:

krátkodobé cíle

 • Zajistit kvalitní sociální, zdravotní a ošetřovatelskou péči dle individuálních potřeb klientů
 • Podporovat právo klientů při podílení se na plánování a průběhu sociální služby a při vyjadřování jejich potřeb, přání a podnětů (stížností)
 • Podporovat klienty, aby pokračovali ve stylu svého života a aby nadále využívali veřejné instituce (obchody, kostel, knihovnu, kulturní a společenská zařízení atd.)
 • V rámci možností poskytnout klientovi důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat jej ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života
 • Podporovat klienty v kontaktu s rodinou, blízkými osobami
 • Vytvářet a zlepšovat podmínky pro aktivní prožívání volného času klientů formou účasti na aktivitách (podporovat jejich pohyb, orientaci, cit…)

K naplnění těchto cílů slouží individuální plánování s klientem.

dlouhodobé cíle

 • Rozvoj reminiscenční terapie
 • Výstavba přístavby DpS Nová Paka
 • Rozšíření poskytování služby – odlehčovací služba (v závislosti na výstavbu přístavby DpS Nová Paka)

Organizace zajišťuje:

 • ubytování
 • stravovaní
 • úkony péče (dle zákona 108/2006 Sb.)

 

Zásady poskytování sociální služby:

 • zásada mlčenlivosti
 • zásada odbornosti a týmové práce personálu
 • zásada ochrany práv
 • zásada individuálního přístupu
 • zásada samostatnosti
 • zásada komplexnosti
 • zásada flexibility
 • zásada zajištění podpůrného a bezpečného prostředí

Služba je zaměřena na:

 • týmová práce – předávání informací na každodenních dispečincích
 • odbornost v poskytování služeb (vzdělávání pracovníků)
 • dodržování kvality poskytovaných služeb/postupy dle metodických listů, standardů/
 • důstojnost života klientů/ oslovování, zajištění intimity, zachování soukromí v co největší míře, kvalitě personálního zajištění, vybavení poskytované služby

Odmítnou uzavřít Smlouvu o poskytnutí sociální služby lze v případech vymezených zákonem 108/2006 sb., kdy poskytovatel:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

c)zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (dále blíže specifikováno ve vyhlášce MPSV 505/2006 sb. )

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

RGS Nostromo
Váš internetový prohlížeč je zastaralý. Nainstalujte si moderní prohlížeč např.: Firefox.