První kontakt s potenciální žadatelem o službu nebo jeho zástupcem

 

Žádost je předána:

 • osobně žadateli nebo jeho zástupci
 • poštou
 • v elektronické podobě (e – mail, internetové stránky)

 

Postup zpracování žádosti:

 • žádost je doručena do zařízení (je zaznamenána do doručené pošty a předána sociální pracovnici)
 • vyjádření lékaře se předá MUDr. Hájkové (posoudí možnost přijetí ze zdravotního hlediska)
 • sociální šetření (sociální pracovnice, popřípadě vrchní sestra navštíví žadatele v místě pobytu – LDN, nemocnice, doma....)
 • zařazení žádosti do evidence (soc. pracovnice odešle dopis s informací o zařazení nebo nezařazení do evidence žadatelů).

 

Postup při příjmu do zařízení:

Pokud se uvolní místo v zařízení je postupováno následovně:

 • Sociální pracovnice spolu s ředitelem a vrchní sestrou vytvoří soupis nejakutnějších žádostí
 • S tímto soupisem se sejde sociální komise složená z pracovníků DpS a členů Rady města Nové Paky
 • V komise se odsouhlasí budoucí uživatel, kterého dále schvaluje Rada města Nové Paky
 • Sociální pracovnice kontaktuje žadatele a jeho rodinu a domluví další náležitosti

 

Podmínky pro přijetí:

Žadatel musí splňovat cílovou skupinu, v zařízení je poskytována služba o kterou žádá a nebrání přijetí zdravotní důvody.

Vzor smlouvy naleznete v kolonce DOKUMENTY.

 

Odmítnutí uzavření smlouvy:

Pokud žadatel nesplňuje podmínky pro přijetí do DpS bude jeho žádost zamítnuta. V informativním dopise bude uveden důvod zamítnutí žádosti spolu s dalšími možnostmi řešení jeho situace.

Zařízení může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování sociální služby osobám:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (dále blíže specifikováno ve vyhlášce MPSV 505/2006 sb.)
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Každý zájemce o službu bude písemně vyrozuměn s výsledkem vzniklým při posouzení žádosti.