Nacházíte se:    Domov seniorů Nová Paka  »  Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Nová Paka

Soubor veřejných informací o službě

Pečovatelská služba v Nové Pace je součástí Ústavu sociálních služeb, která je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Nová Paka.

Adresa kontaktu: Pečovatelská služba, Jiráskova 1830, Nová Paka 509 01

Vedoucí pečovatelské služby: Věra Šmídová, tel: 493 721 443

 

I. Poslání:

Posláním zařízení je poskytnout našim klientům takovou podporu, která jim umožní s naší pomocí zachovat v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života v jejich přirozeném domácím prostředí. Je určena občanům, kteří nejsou schopni pro svůj nepříznivý zdravotní stav si sami obstarat potřebnou péči a žádná jiná osoba jim tuto péči nemůže poskytnout.

 

II. Cíle služby:

 • Poskytnout našim klientům podporu v tom, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí
 • Zajistit našim klientům spokojenost se službami, které jim poskytujeme

 

III. Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou občané, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby .

Dále pro rodiny, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí, nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti

 

IV. Principy:

 • individuální přístup ke klientům
 • důstojnost a soukromí klienta
 • rovnost všech klientů
 • dodržování standardů při poskytovaných služeb
 • týmová práce při plnění úkolů
 • právo na přiměřené riziko
 • dodržování etického kodexu pracovníka
 • zajišťování služby odborně připraveným týmem
 • respektování přání klienta
 • pomoc klientovi při jeho začleňování do společnosti

Sociální služby poskytujeme dle zákona č. 108/2006 Sb. ze dne 14.3.2006 a vyhlášky č. 505/2006 Sb. ze dne 15.11.2006, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách v platném znění.

Základní činnosti provádění PS se zajišťují v rozsahu úkonů, které stanoví sazebník úkonů schválený Radou města Nové Paky. Při poskytování služeb svým klientům se řídíme standardy kvality sociálních služeb, metodickými pokyny a schválenými provozními řády v našem zařízení.

 

Komu je PS poskytována:

Občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a sami si nejsou schopni obstarat potřebnou péči a nikdo jiný jim tuto péči nemůže poskytnout.

 

Kde je pečovatelská služba poskytována:

Pečovatelskou službu poskytujeme občanům v jejich domácnostech v terénu – v Nové Pace a spádových obcích a ve Staré Pace a jejich spádových obcích.

 • v domě s pečovatelskou službou v Jiráskově ulici čp. 1830 v Nové Pace.
 • ve středisku osobní hygieny (v DPS)
 • v prádelně PS (v DPS)

Byty v Domě s pečovatelskou službou jsou byty zvláštního určení, kde podmínkou užívání bytu je odebírání služeb PS. Žádosti se podávají v MěÚ Nová Paka – sociální odbor.

 

Časová dostupnost:

Služby PS jsou poskytována v pracovní dny v terénu i v domě s pečovatelskou službou od 7,00 hod. do 15,30 hod. V DPS je služba PS poskytována v sobotu od 9,30 hod. do 12 hod., v neděli a o svátcích od 9,30 hod. do 13 hod.

Četnost a doba poskytování služby je sjednána individuálně dle aktuální potřeby klienta s přihlédnutím na možnosti poskytovatele a je stanovena ve smlouvě o poskytování PS.

 

Jak lze o službu žádat?

Zájemce o poskytování PS se může obrátit na zaměstnance PS, vedoucí PS nebo ředitele ÚSS buď přímo osobně, písemně nebo telefonicky. Vedoucí PS provede šetření v domácnosti zájemce, kde se společně dohodnou na poskytovaných službách. Ze sociálního šetření je vyhotoven záznam, který slouží jako podklad pro sepsání „Smlouvy o poskytování pečovatelské služby“.

Tel. kontaktu: 493 721 443

 

Služby, které poskytujeme:

SAZEBNÍK ÚKONŮ :

/dle Zákona č. 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb, a vyhlášky č. 389/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách s účinností od 1.února 2014.

Schváleno Radou města Nová Paka dne 7.1.2014

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1.pomoc a podpora při podávání jídla a pití ... 110 Kč/hod

2.pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek ... 130 Kč/hod

3.pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru ... 110 Kč/hod

4.pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík ... 130 Kč/hod


b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1.pomoc při úkonech osobní hygieny ... 130Kč/hod

2.pomoc při základní péči o vlasy a nehty ... 130 Kč/hod

3.pomoc při použití WC ... 130 Kč/hod

 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. a) dovoz nebo donáška jídla město Nová Paka ... 20 Kč/úkon

b) dovoz nebo donáška jídla obec Stará Paka ... 11 Kč/úkon

c) donáška oběda DPS Jiráskova ulice ... 5 Kč/úkon

2. pomoc při přípravě jídla a pití ... 110 Kč/hod

3. příprava a podání jídla a pití ... 110 Kč/hod

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1.běžný úklid a údržba domácnosti ... 110 Kč/hod

2.pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu ... 130 Kč/hod

3.donáška vody ... 110 Kč/hod

4.topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva údržba topných zařízení ... 110 Kč/hod

5.běžné nákupy a pochůzky ... 110 Kč/hod

6.velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti ... 110 Kč/úkon

7.praní a žehlení ložního prádla ... 70 Kč/kg

8.praní a žehlení osobního prádla ... 70 Kč/kg

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím :

1.doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět ... 110 Kč/hod

2.doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět ... 110 Kč/hod

 

Fakultativní činnosti:

- dohled nad klientem v jeho domácnosti ... 110 Kč/hod

- jednoduché os. úkony – dohled nad užitím léků, aplikace mastí ... 110 Kč/hod

- aktivizační činnosti – pomoc při nácviku chůze ... 110 Kč/hod

Pozn.: úklidové práce se provádí v prostorách, které klient prokazatelně obývá /jinak úklid. firma/

V případě, že budou u uživatele provádět tento úkon současně 2 pečovatelky zaplatí uživatel za práci obou pečovatelek.

Obědy jsou účtovány na nadcházející měsíc dopředu, úhrady za poskytované služby jsou účtovány klientům vždy za uplynulý měsíc dle denního záznamu pečovatelek a to vždy do 15 dne v měsíci (každý klient obdrží stvrzenku s vyúčtováním služeb i obědů dohromady). Hotovost vybírá vedoucí PS osobně nebo prostřednictvím pečovatelek.

 

Důvody pro neposkytnutí služby:

 • která nespadá do naší cílové skupiny
 • která žádá o službu, kterou naše zařízení neposkytuje
 • která nemá trvalé bydliště v mikroregionu Novopacko
 • jejíž zdravotní stav trvale vyžaduje pomoc a ošetřování druhou osobou
 • z důvodů překročení kapacity

 

Kdo má nárok na bezplatnou PS?

 • účastníci odboje (zákon č. 255/1946 Sb.)
 • osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
 • osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst.1 zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích
 • rodiny, ve kterých se narodily současně tři a více dětí a to do 4 let věku těchto dětí

 

Personální zajištění služby:

Pečovatelskou službu zajišťuje v terénu i v domě s pečovatelskou službou 5 pracovnic, vedoucí PS na plné úvazky a jedna pracovnice na ½ úvazek. Kapacita zařízení je 110 uživatelů denně.

 

 • Potřebujete pomoci ve stáří?
 • Nevíte si rady s některými problémy týkajícími se stáří?
 • Nabízíme Vám služby, řešící obtížné životní situace, které s sebou přináší stáří .

 

Navštivte nás, nebo nám zavolejte.

Nezapomeňte, jsme tu pro Vás.

Zpět

RGS Nostromo
Váš internetový prohlížeč je zastaralý. Nainstalujte si moderní prohlížeč např.: Firefox.